Black Ribbon
SiteName1
 

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

---------- ยังไม่มีข้อมูลอัพเดท ----------

เตือนภัยลักษณะอากาศ(ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา)

เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
พายุ “ขนุน” (KHANUN) 13 16 ตุลาคม 2560
พายุ “ขนุน” (KHANUN) 12 16 ตุลาคม 2560
พายุ “ขนุน” (KHANUN) 11 15 ตุลาคม 2560
พายุ “ขนุน” (KHANUN) 10 15 ตุลาคม 2560
พายุ “ขนุน” (KHANUN) 9 15 ตุลาคม 2560
พายุ “ขนุน” (KHANUN) 8 15 ตุลาคม 2560
พายุ “ขนุน” (KHANUN) 7 14 ตุลาคม 2560

พยากรณ์อากาศ

ข้อคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php
2017 10 17 DFTH1 1200
 

คาดการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก


infographicW181060
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม วภก.

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มณฑลกวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๑

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้ง ๓ ระดับ

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน “เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ... และผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 8เมษายน ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ ๑ ณ องค์การบริหารตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม

ข่าวเตือนภัย

 ic new
คาดการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม


Weblink
Weblink1
Weblink2
Agri Map
mobile App
BookDownload
Clips