SiteName
 

คาดการณ์น้ำท่วม ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php

พยากรณ์อากาศ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php
2020 11 23 DFTH1 0600
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

100%x200

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัย(คณะ 2)

        วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัย(คณะ 2) ครั้งที่ 1/2565 ตามเป้าหมายการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (แผน 3)และเป้าหมายการพัฒนาด้านการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ(แผน 5)เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณประจำปี 2567 และให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ 1 รวมถึงการพิจารณาแบบผลงานวิชาการก่อนการนำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 เพื่อให้ผลงานวิชาการตรงกับเป้าหมายการพัฒนา มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และห้องประชุมศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาที่ดิน E07 ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

 

100%x200

กนผ. ลงพื้นที่คัดเลือกรางวัล Zoning by Agri-Map ประจำปี 2565

        วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ประธานคณะทำงานพิจารณารางวัลปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และคณะทำงานฯ ได้แก่ นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพรชัย ชัยสงคราม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้ารับฟังการนำเสนอรายละเอียดแปลงจาก นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยประจำพื้นที่ที่ส่งประกวด และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแปลงที่ 11 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลหัวยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรกร นายสงวน แสงจันทร์ เดิมปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ในชุดดินแม่ขาน เดิมปลูกข้าว ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรแบบผสมผสาน รับการสนับสนุนจัดรูปแปลงนาแบบที่ 1 โดยปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกกระเทียม ถั่วเหลือง กะหล่ำ ผักกาดขาวปลี และแบ่งส่วนทำนาสำหรับยังชีพ บริโภคในครัวเรือน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

 

100%x200

กนผ. ร่วมกับ สพข.1 จัดทำการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแผนการใข้ที่ดินตำบลห้วยขมิ้น

        วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ทางกนผ. โดยนายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน และนายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอข้อมูลที่ใช้วางแผนการใช้ที่ดิน เช่น ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูลชะล้างพังทลายของดิน ข้อมูลแล้งซ้ำซาก ข้อมูลการใช้ที่ดิน ต่อนายสุชาติ ศิลปหัสดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานราชการจากกรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้เกียรติกล่าวปิดกระบวนการจัดทำแผนฯ โดยมีนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การต้อนรับ และคณะฯ กนผ. และ สพข.1 ได้ร่วมจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยจำแนกปัญหาตามสภาพพื้นที่ แบ่งกลุ่มเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเก็บข้อมูล รวบรวมสำหรับสังเคราะห์ในการปรับปรุงกิจกรรมในแผนการใช้ที่ดินตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบาบและแผนการใช้ที่ดิน

 

 

ข่าวคาดการณ์สถานการณ์ภัย

ic new

คาดการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคเหนือ 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออก 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคกลาง 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขัง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตรปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


Weblink

Moac

Weblink

 

LD Stoc

Link
Weblink1
Weblink2
Agri Map
mobile App
BookDownload
Clips
Survey