SiteName1
 

Infographic

 

พยากรณ์อากาศ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php
2018 03 20 DFTH1 1200
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม วภก.

โครงการมาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มีนาคม 2561


โครงการมาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการสนันสนุนการตรวจแบบ และติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561


นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานกลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในจังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561


นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานกลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดชั้นดานในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 - 31 มกราคม 2561


นางสาวพิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

วันที่ 23 - 28 มกราคม 2561


โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก(ภาคตะวันออก)

ในวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ความพร้อมและการเตรียมรับมือกับภัยแล้งด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก(ภาคตะวันออก)

ในวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการการวางแผนการใช้ที่ดิน และการปรับตัวในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยังยืน ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - เวียดนาม

ในวันที่ ๕ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มณฑลกวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๑

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้ง ๓ ระดับ

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน “เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ... และผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 8เมษายน ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ ๑ ณ องค์การบริหารตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

Weblink
Weblink1
Weblink2
Agri Map
mobile App
BookDownload
Clips
Survey