SiteName
 

คาดการณ์น้ำท่วม ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php

พยากรณ์อากาศ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php
2020 11 23 DFTH1 0600
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม วภก.

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสียงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นำโดยรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสียงภัยทางการเกษตร นางสาวพิมพิลัย นวลละออง ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและนำ้” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

วันที่ 4 เมษายน 2562


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ได้มอบหมายให้นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และอยุธยา

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562


นางสาวอัจฉรี สิงโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ และเก็บข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซากจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และชุมพร เพื่อปรับปรุงแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562


น.ส.พิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสิริธรรม เรขะรุจิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการตาม พรบ. พัฒนาที่ดิน 2551 กรณีบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวพิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พร้อมด้วยนายสิริธรรม เรขะรุจินักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นำโดยนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยน.ส.พิมพิลัย นวลละออง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มกราคม 2562


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดยนางสาวอัจฉรี สิงโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แล้งซ้ำซากของอำเภอต่างๆ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร โดยมีพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา และน้ำมันปาล์มน้ำมัน

14 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562


นางสาวพิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พร้อมด้วยนายสิริธรรม เรขะรุจินักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับฟังพรปีใหม่จาก นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร โดยมีนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ร่วมอวยพรและรับพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ท่านอธิบดีได้มอบหมายนโยบายและอำนวยอวยพรให้งานของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน บรรลุผลและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยก (ร่าง) แผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีท่านที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายโสภณ ชมชาญเป็นผู้แนะนำในการแก้ไขเอกสารฉบับร่าง พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างแผนการใช้ที่ดินจำนวน 30 ท่าน เขาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561


นางสาวพิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวลิขิต พลยศ นักสำรวจดินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ออสเตรเลีย-ไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Meeting of the Australia – Thailand Joint Working Group on Agriculture: JWG) ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลียโดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย

วันที่ 4 กันยายน 2561


ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากส่วนกลาง/ภูมิภาค ที่ทำงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ด้วยแบบจำลอง (PLER)

วันที่ 4 กันยายน 2561


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องยกร่างแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการใช้ที่ดินประเทศไทย ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 - 2580)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561


วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 3 สิงหาคม 2561


นางสาวเกสร จำปา ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พร้อมด้วย นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน และข้าราชการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุม โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2561


นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน และนักวิชาการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ National/Subnational Land Degradation Assessment ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยังยืน"

23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกร่างแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561


โครงการมาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มีนาคม 2561


โครงการมาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการสนันสนุนการตรวจแบบ และติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561


นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานกลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในจังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561


นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานกลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดชั้นดานในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 - 31 มกราคม 2561


นางสาวพิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

วันที่ 23 - 28 มกราคม 2561


โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก(ภาคตะวันออก)

ในวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ความพร้อมและการเตรียมรับมือกับภัยแล้งด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก(ภาคตะวันออก)

ในวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการการวางแผนการใช้ที่ดิน และการปรับตัวในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยังยืน ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - เวียดนาม

ในวันที่ ๕ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มณฑลกวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๑

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้ง ๓ ระดับ

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน “เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ... และผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 8เมษายน ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ ๑ ณ องค์การบริหารตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

ข่าวคาดการณ์สถานการณ์ภัย

ic new

คาดการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขัง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตรปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


 

 

 

 

Weblink

Moac

Weblink

 

LD Stoc

Link
Weblink1
Weblink2
Agri Map
mobile App
BookDownload
Clips
Survey