SiteName
 

คาดการณ์น้ำท่วม ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php

พยากรณ์อากาศ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php
2020 11 23 DFTH1 0600
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

100%x200

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

        นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อควบคุมการเกิดตะกอนดิน และบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6
ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

 

100%x200

กนผ.ร่วมจัดกิจกรรม Side Event และนำเสนอผลงานวิชาการในงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565

นายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ได้นำเสนอเขตเกษตรกรรม การกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการจัดการในพื้นที่เกษตรกรรมตามรายเขต ได้แก่ เขตเกษตรกรรมชั้นดี เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง และเขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ำในกิจกรรม Side Event การประกาศเขตดินดี พืชเศรษฐกิจ เพื่อรองรับ EEC เพื่อให้ผู้รับฟังรับทราบถึงเขตเกษตรกรรมที่จะใช้ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินและสอดรับกับแผนปฏิบัติการพัฒนาภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยมีนายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจจำแนกดิน และนางสาวกรรณิการ์ หอมยามเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มวินิจฉัยคุณภาพดินและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ร่วมบรรยายถึงความสำคัญของ EEC ชนิดสินค้าในพื้นที่ การเชื่อมโยงกิจกรรมกับภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน และศักยภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ EEC

 

100%x200

ประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณาผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินดีเด่นภาคนิทรรศการ

        นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณาผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินดีเด่นภาคนิทรรศการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นภาคนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 โดยมีคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

 

 

ข่าวคาดการณ์สถานการณ์ภัย

ic new

คาดการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคเหนือ 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออก 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคกลาง 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขัง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตรปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


Weblink

Moac

Weblink

 

LD Stoc

Link
Weblink1
Weblink2
Agri Map
mobile App
BookDownload
Clips
Survey