SiteName

ภาพกิจกรรม

36 sm DSC 0079 S

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร 26-28 กรกฎาคม 2559

ดูภาพกิจกรรม

35 sm LDN TSP workshop 521 S 1

นส.เสาวนีย์ ประจันศรี ผอ.กลุ่ม วภก. เข้าร่วมประชุมโครงการนำร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UNCCD

ดูภาพกิจกรรม

34 sm IMG 20160601 SM

นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ นำบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ดูภาพกิจกรรม

33 sm pic 20160524sm

นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม วภก.นำบุคคลากรเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมบ้านวิชาการ บ้าน Agri-Map และ Zoning ภาคการเกษตรในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ดูภาพกิจกรรม

32 sm SMDSC00475

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ดูภาพกิจกรรม

31 sm SMDSC00475

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ”รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ดูภาพกิจกรรม

30 sm 20150922 sm

คณะผู้แทนจาก(MRCS )เข้าพบและหารือประเด็นด้านการติดตามและคาดการณ์ภัยแล้งร่วมกับกลุ่ม วภก. กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ณ ห้องประชุมกลุ่ม วภก. กรมพัฒนาที่ดิน

ดูภาพกิจกรรม

29 sm Pic 150 106

โครงการประชุมเสวนา เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องบอลลูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ดูภาพกิจกรรม

28 sm IMG 5196

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน และผู้อำนวยการกลุ่ม วภก.

ดูภาพกิจกรรม

27 sm 01152558

การประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือด้านเกษตร ไทย – ไต้หวัน ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และ Soil and Water Conservation Bureau ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 ณ ประเทศไต้หวัน

ดูภาพกิจกรรม