SiteName
Erosion2561 re
 
การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ปี 2564
 

Erosion2561 re
 
การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคเหนือ
 

Erosion2561 re
 
การคาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม ปี 2564
 

Erosion2561 re
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อปรับปรุงข้อมูล การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เสี่ยงทางการเกษตรภาคกลาง
 

Erosion2561 re
 
รายงานการคาดการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ทำการเกษตร ปี 2564
 

dro_Book64_2
 
พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ ปี 2564
 
 

 
Erosion2561 re
 
การประเมินพื้นที่แล้งซ้ำซากโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว)
 
 

Erosion2561 re

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง
 
 

Erosion2561 re
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือ

 
32.Book760757 re
 
การจัดทำแผนที่คาดการณ์เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ทำการเกษตร 2558
 

34.Book680757 re
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อปรับปรุงแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด เล่ม 1
32.Book760757 re
 
การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ภาคเหนือ 7 จังหวัด (เล่ม 2)
 
33.Book1150756 re
 
การประยุกต์ใช้ระบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อปรับปรุงแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด เล่ม 1
31.Book1140756 re
 
การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ภาคเหนือ 10 จังหวัด (เล่ม 1)
 

30.repetitive flood re
 
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคกลางและแผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก

29.farmers re
 
การยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤต่อการสูญเสียหน้าดินลุ่มน้ำย่อยน้ำยาว 

28.soil re
 
พลวัตรของคาร์บอนในดิน ภายใต้ระบบการไถ่พรวนดินแบบต่างๆของข้าวโพด ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

27.Carbon re
 
แบบจำลองการกักเก็บคาร์บอนในไม้ยืนต้น
 

26.Book010454 re
 
(5 สิงหาคม 54)
การศึกษาและพัฒนาระบบการปลูกพืช
 

25.TSM re
 
การศึกษาบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS และแบบจำลองพลวัตรของหน้าดิน
 

24.BookGloble re
 
ภาวะโลกร้อนและการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร
 

23.bichar re
 
โครงการติดตามการชะพาคาร์บอนหน้าดินจาก “การซะล้าง พังทลายของดิน”

22.Book020154 re
 
พลวัตรของคาร์บอนในดินภายใต้การไถพรวนดิน  
 

 
20.Book010453 re
 
แบบจำลองเสื่อมโทรมโคราช
 

 
19.Book030152 re
 
การพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อประเมินความเสือมโทรมของที่ดินบริเวณลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 

18.Book020252 re
 
การประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าและตะกอนดินในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย : กรณีลุ่มน้ำน่าน
 

17.Book020152 re
 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์แนวทางจัดการพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มบริเวณน้ำย่อยแม่น้ำปิงตอนบน
 

 
15.Book040151 re
 
การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินในประเทศไทย
 

14.Book050251 re
 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์แนวทางจัดการพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มบริเวณน้ำย่อยแม่น้ำปิงตอนบนแนวทางการพัฒนาพื้นที่แล้งซ้ำซากเพื่อการเกษตร

13.Book050151 re
 
การประเมินศักยภาพดะกอนดินไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าเพื่อการบริหารการจัดการความเสี่ยงจากภัยดินถล่ม: กรณีศักษา ลุ่มน้ำย่อย น้ำต๊ะ - น้ำลี จ.อุตรดิตย์

12.Book040151 re
 
การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินในประเทศไทย
 

16.Book020450.re
 
โครงการศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อยน้ำมวบตอนบน อ.สันติสุข จ.น่าน เพื่อการจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากดินถล่ม
 

11.Book020450 re
 
โครงการศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อยน้ำมวบตอนบน อ.สันติสุข จ.น่านเพื่อการจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากดินถล่ม
 

10.Book020250 re
 
การศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อยห้วยภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ เพื่อการจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากความแห้งแล้ง
 

9.Book020350 re
 
การศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อยคลองสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยองเพื่อการจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากความแห้งแล้ง
 

8.factor lanslide re
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และแพร่
 

7.Book060150 re
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดชั้นดานและแนวทางการจัดการ
 

6.naturalrisk area re
 
การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
 

 
5.Book020549 re
 
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถล่มในประเทศไทย
 
 

4.Book050149 re
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อการติดตามตรวจสอบพื้นที่ประสบสภาวะแห้งแล้งและเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่ประสบสภาวะแห้งแล้ง

3.Book020449 re
 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทย
 

 
2.Tsunami re
 
การกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติจากธรณีพิบัติ : สึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทย
 

1.Book050248 re
 
แนวทางการพัฒนาพื้นที่แล้งซ้ำซากเพื่อการเกษตร
 
 

21.County re
 
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย