SiteName1

ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก

 
   
 
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซากประเทศไทย ปี 2557
     
 
Arrow Right 51
พื้นที่แล้งซ้ำซาก รายตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
     
 
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซากประเทศไทย ปี 2556
     
 
Arrow Right 51
 
Arrow Right 51
     
 
 
ตารางพื้นที่แล้งซ้ำซากประเทศไทย รายตำบล ปี 2556
       
 
Arrow Right 51
 
Arrow Right 51
 
Arrow Right 51
 
Arrow Right 51
 
Arrow Right 51

       
 
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซากประเทศไทย ปี 2549
     
 
Arrow Right 51

 
Arrow Right 51

 
Arrow Right 51