SiteName

แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ

 

metro adobeacrobat 11474
คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ทำการเกษตร ปี 2562

ดาวโหลดเอกสาร PDF


metro adobeacrobat 11474
คาดการณ์ความแห้งแล้งจากฝนทิ้งช่วง
ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 62

ดาวโหลดเอกสาร PDF


metro adobeacrobat 11474
คาดการณ์พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งปี61_62

ดาวโหลดเอกสาร PDF


zipfile
แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
พ.ศ. 2559

ดาวโหลดเอกสาร