SiteName1
บุคลากร

ผู้บริหาร

 

P1

นางสาวเกษร จำปา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน

ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

 

 

ข้าราชการ

 

P11

นางสาวพิมพิลัย  นวลละออง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

P12

นางอารีรัตน์  เรือนทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

P13

นางสาวลิขิต  พลยศ

นักสำรวจดินชำนาญการ

P14

นางสาวอัจฉรี  สิงห์โต

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

P15

นายรุจ  เกษตรสุวรรณ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

P16

นายสิริธรรม  เรขะรุจิ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ

 

P21

นางประภา  ไตลังคะ

พนักงานพิมพ์ ส3

P22

นายขจรศักดิ์  มุณีแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานราชการ

 

P31

นางสาวอัมพิกา  เคนศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P32

นางสาวธนิสร  นอขุนทด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P33

นางสาวกชกร  กาจนะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกฤติยาณี  เข็มทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P35

นางสาวจิตราพร  สวัสดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P36

นางสาวทรงลักษณ์  ตันติพรวนิชกุล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

P39

นางสาวอิสราภรณ์   หัทยาสิทธินันท์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P38

นายวีระยุทธ์  ปาปะไพร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

P37

นางปิยวรรณ  สาราบรรณ์

นักวิชาการเกษตร

-->