SiteName
บุคลากร

ผู้บริหาร

 

P000

นางสาวพิมพิลัย  นวลละออง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน

ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

 

 

ข้าราชการ

 

P12

นางอารีรัตน์  เรือนทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

19

นางพนารัตน์ ชัชวาลย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

P13

นางสาวลิขิต  พลยศ

นักสำรวจดินชำนาญการ

P14

นางสาวอัจฉรี  สิงห์โต

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

P16

นายสิริธรรม  เรขะรุจิ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

P17

นางสาววิรดา ชื่นสมบัติ

นักสำรวจดินปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ

 

P21

นางประภา  ไตลังคะ

พนักงานพิมพ์ ส4

P22

นายขจรศักดิ์  มุณีแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานราชการ

 

P31

นางสาวอัมพิกา  เคนศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P32

นางสาวธนิสร  นอขุนทด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P33

นางสาวกชกร  กาจนะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกฤติยาณี  เข็มทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P35

นางสาวจิตราพร  สวัสดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P36

นางสาวทรงลักษณ์  ตันติพรวนิชกุล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

P37

นางสาวอิสราภรณ์   หัทยาสิทธินันท์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P38

นายวีระยุทธ์  ปาปะไพร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

P39

นางปิยวรรณ  สาราบรรณ์

นักวิชาการเกษตร

17

นายวัลลภ กรานวงษ์
นักวิชาการเกษตร

18

นายณัฐพล เพชรฤทธิ์

นักวิชาการเกษตร

-->