SiteName

 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง