SiteName

การประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือด้านเกษตร ไทย – ไต้หวันดิน ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และ Soil and Water Conservation Bureau ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 ณ ประเทศไต้หวัน

 

 

ท่านอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 4 ท่าน ซึ่งมี ผอ.กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร ร่วมอยู่ในคณะฯ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือด้านเกษตรไทย-ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 ณ ไต้หวัน โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และ หน่วยงาน Soil and Water Conservation Bureau ไต้หวัน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ Landslide and Surface Erosion Prevention และ Outdoor Class Room และเสนอแผนงานความร่วมมือต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยฝ่ายไต้หวันตอบรับข้อเสนอและยินดีทำความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินต่อไปอย่างเต็มที่