SiteName

 

คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาศเกิดภัยแล้ง

dro_period2020_resizแผนที่พื้นที่ทางการเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีโอกาสเกิดภัยแล้ง ปี 2564

เอกสาร

dro_period2020_resizคาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน ปี 2564/2565

เอกสาร

dro 2016th resizeแผนที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2559

เอกสาร

drought season2017A3 resizeคาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2560

เอกสาร

drought61 1 resizeคาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2560/61

เอกสาร

dro 2013th resize

คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2556
เอกสาร   พื้นที่เสี่ยงภัย

dro 2014th resize

แผนที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2557
เอกสาร

dro 2015th resize

แผนที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2558
เอกสาร   พื้นที่เสี่ยงภัย

dro 2008th resize

คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2551
เอกสาร   พื้นที่เสี่ยงภัย

dro 2009th resize

คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2552
เอกสาร

dro 2010th resize

คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2553
เอกสาร

dro 2005th resize

คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2548
เอกสาร

dro 2006th resize

คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2549

dro 2007th resize

คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2550
เอกสาร

คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาศเกิดฝนทิ้งช่วง

dro_period2020_resizแผนที่คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทำการเกษตร ปี 2566

เอกสาร

dro_period2020_resizคาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทำการเกษตรจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ปี 2565

เอกสาร

dro_period2020_resizแผนที่คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2564

เอกสาร

dro period2017 1 resizeคาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตรปี 2560

เอกสาร

dro_period2020_resizคาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตรปี 2563

เอกสาร

dro_period2020_resizแผนที่คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2564

เอกสาร