SiteName
วิธีอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 topic4 old p27 1

 


นายไพบูลย์ กันธรมณฑล หมอดินอาสาประจำตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อได้สมัครเข้าไปเป็นหมอดินอาสากับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายและได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ จึงได้นำความรู้มาปรับใช้กับพื้นที่ด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งวิธีกลและวิธีพืช ได้แก่ ปลูกชาในระบบอินทรีย์เป็นแถวขวางทางลาดเท มีคันดิน และปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวบนสันคันดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินบริเวณสันคันดินพัง ส่วนบริเวณร่องน้ำด้านหน้าคันดินปลูกพืชสวนครัว เช่น คะน้า ถั่วลันเตา

“ประโยชน์ที่ได้รับจากหญ้าแฝกนอกจากป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ยังรักษาความชื้นของดินในช่วงแล้งได้ดี ซึ่งใบหญ้าแฝกยังนำมาคลุมดินแปลงผักช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ได้สร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อชะลอความเร็วในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งนี้ ได้ผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1 ทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 ผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7 เพื่อใช้เองในแปลงชาและพืชผัก ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากและปลอดภัยจากสารเคมี ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญแปลงชาอินทรีย์แห่งนี้ยังเป็นจุดขายของดอยแม่สลองด้วย”     หมอดินไพบูลย์ กล่าว

ขณะนี้มีเกษตรกรในหมู่บ้านสนใจนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ไปดำเนินการในพื้นที่ปลูกชาและกาแฟเพิ่มขึ้น 20% จากแต่ก่อนที่ไม่มีใครสนใจเลย

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555

 

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร