SiteName

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

topic4 old p37 1


 

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรดินจึงเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตร แต่ด้วยพื้นที่เกษตรมีจำนวนจำกัดจึงมีการนำพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาใช้ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ทำให้มีสารตกค้างในดิน น้ำ พืช นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม  ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจในการทำเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมฟรี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารเร่ง พด.ชนิดต่าง ๆ การทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทรศัพท์ 1760 ต่อ 2249, 2251 หรือกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 0-2579-8515

   

 

 

แหล่งที่มา :  www.dailynews.co.th  วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555  

 

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร