SiteName

ขุดสระน้ำในไร่นา...แก้ปัญหาภัยแล้ง

topic4 old p28 4


จังหวัดมหาสารคาม เดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจหลักจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร พร้อมจัดหาแหล่งน้ำในไร่นาแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร พร้อมได้จัดหาแหล่งน้ำในไร่นาแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยการขุดสระน้ำในไร่นาให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนว ๒๐ บ่อ ๆละ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในไร่นาให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกพืชหมุนเวียนในไร่นา โดยกำหนดขุดสระน้ำในไร่นาตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อไปว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่และการขุดสระ นอกจากจะเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าวแล้ว บริเวณที่จะทำการขุดจะต้องเป็นพื้นที่ลุ่มหรือในพื้นที่เหมาะแก่การทำนา ความลาดชันของพื้นที่ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ สระที่จะขุดต้องมีพื้นที่รับน้ำท่าไม่น้อยกว่า 8 เท่า ของขนาดสระ โดยให้สังเกตจากร่องน้ำหรือสัมภาษณ์หาข้อมูลประมาณน้ำท่าในพื้นที่ประกอบการพิจารณา ความลึกของสระจะต้องไม่เกิน 3 เมตร และที่สำคัญการขุดสระจะต้องแยกชั้นหน้าดินกองไว้ด้านนอกก่อนขุดชั้นถัดไปวางไว้ขอบสระ เมื่อได้ความลึกตามขนาดให้ปรับเกลี่ยดินขอบสระให้เรียบพร้อมตักหน้าดินที่กองไว้ถมทับลงไปและปรับเกลี่ยหน้าดินให้เรียบอีกรอบ เกษตรกรที่มีปัญหาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือขอคำปรึกษาและแก้ปัญหาการเกษตร โดยตรงกับเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๗๙๐๕๒๕๖ และหมายเลข ๐๘๘-๕๔๙๗๙๔๔

 

topic4 old p28 2 topic4 old p28 3


 แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com/  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร