SiteName

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ”

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ องค์การบริหารตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง