กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กนผ

แนะนำหน่วยงาน บุคลากร ภาพกิจกรรม สาระน่ารู้ เตือนภัย Download Link หน่วยงาน ผังเว็บไซด์

 บทบาทหน้าที่
 แผนงบประมาณ 
 
ติดต่อหน่วยงาน

 

       รวมสาระเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนา งานวิจัย

 รายงานการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคกลาง  และ แผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก 

 การยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกร ในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤต่อการสูญเสียหน้าดิน ลุ่มน้ำย่อยน้ำยาว

 พลวัตรของคาร์บอนในดิน ภายใต้ระบบการไถ่พรวนดินแบบต่างๆของข้าวโพด ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

   สาระน่ารู้

http://sentith1.eoc.gistda.or.th

สถานีโทรทัศน์

เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์

สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้

ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 225521


 

 


การประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือด้านเกษตร ไทย – ไต้หวัน ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และ Soil and Water Conservation Bureau
ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558
ณ ประเทศไต้หวัน

...ดูภาพกิจกรรม...>>

ภาพกิจการการขึนปีใหม่ 2558
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2558
ณ กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

...ดูภาพกิจกรรม...>>

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและวิธีการในการป้องกันดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน
ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

...ดูภาพกิจกรรม...>>

สัมมนาวิชาการ
'การจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน'
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

...ดูภาพกิจกรรม...>>

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2557
ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

...ดูภาพกิจกรรม...>>

อบรม Application of Geo-Information System (GIS)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

...ดูภาพกิจกรรม...>>

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Landscape Modeling
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน

...ดูภาพกิจกรรม...>>

การประชุมปรึกษาหารือตามโครงการความร่วมมือด้านดินถล่ม ไทย - ไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศไต้หวัน

...ดูภาพกิจกรรม...>>

แปลงทดสอบการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำย่าง
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2557

...ดูภาพกิจกรรม...>>

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตราการป้องกันภันดินถล่มด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 2
จังหวัดเชียงราย  วันที่ 23 เมษายน 2557

...ดูภาพกิจกรรม...>>

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตราการป้องกันภันดินถล่มด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 1
จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 มีนาคม 2557

...ดูภาพกิจกรรม...>>

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

...ดูภาพกิจกรรม...>>

การศึกษาดูงานโครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่ม
และการชะล้างพังทลายของดิน ระหว่างไทย-ไต้หวัน
กรมพัฒนาที่ดิน  ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 

...ดูภาพกิจกรรม...>>

the 2nd Asia-Pacific Water Summit 
จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2556 

...ดูภาพกิจกรรม...>>

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
จ.ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2556 

...ดูภาพกิจกรรม...>>

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตารการอนุรักษ์ดินและน้ำ
และวิธีการป้องกันดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน" 
จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2555 

...ดูภาพกิจกรรม...>>

การคัดเลือกและตรวจพื้นที่เป้าหมายในโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียดิน ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 2-12 เมษายน 2555

...ดูภาพกิจกรรม...>> 

 

การคัดเลือกและตรวจพื้นที่เป้าหมายในโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ปี 2555 จ.พิษณูโลก และจ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 2-12 เมษายน 2555

...ดูภาพกิจกรรม...>> 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม ปี 2554 จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ กระบี่ ระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม 2554

...ดูภาพกิจกรรม...>> 


ภาพงานนิทรรศการวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบ120ปี

...ดูภาพกิจกรรม...>> 

ภาพการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยและโลกร้อน

...ดูภาพกิจกรรม...>> 


 

การพัฒนาระบบการปลูกพืชในพื้นที่วิกฤตจากภัยแล้ง ลุ่มน้ำชี

...ดูภาพกิจกรรม...>> 

โครงการติดดามและตรวจสอบโครงการบรรเทาอุทกภัย ปี2554

...ดูภาพกิจกรรม...>> 


 

โครงการวางแผนพัฒนาและแนวทางการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดินดาน

...ดูภาพกิจกรรม...>> 

โครงการวิจัยปี54 :การยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน ลุ่มน้ำย่อยน้ำยาว

...ดูภาพกิจกรรม...>> 


 

การดำเนินโครงการพลวัตรของคาร์บอนในดินภายใต้การไถพรวนดินแบบต่างๆ ของข้าวโพดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

...ดูภาพกิจกรรม...>>

ประมวลภาพการติดตามตรวจสอบพื้นที่ประสบสภาวะแห้งแล้ง ปี2553 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

...ดูภาพกิจกรรม...>>  

 กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Office of Natural Calamity and Agricultural Risk Prevention
2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1760 ต่อ 1320 http://irw101.ldd.go.th
ติดต่อมาได้ที่
 


Update ข้อมูลโดย web master เมื่อ
1 sky blue