กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กนผ

 

แนะนำหน่วยงาน บุคลากร ภาพกิจกรรม สาระน่ารู้ เตือนภัย Download Link หน่วยงาน ผังเว็บไซด์

 บทบาทหน้าที่
 แผนงบประมาณ 
 
ติดต่อหน่วยงาน

 

       รวมสาระเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนา งานวิจัย

 รายงานการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคกลาง  และ แผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก 

 การยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกร ในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤต่อการสูญเสียหน้าดิน ลุ่มน้ำย่อยน้ำยาว

 พลวัตรของคาร์บอนในดิน ภายใต้ระบบการไถ่พรวนดินแบบต่างๆของข้าวโพด ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

   สาระน่ารู้

http://sentith1.eoc.gistda.or.th

สถานีโทรทัศน์

เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์

สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้

ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 49601

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ "งานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น" - เกษตรทั่วไทย

  
 

  กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินงานด้านการพัฒนาเรื่องหญ้าแฝกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา โดยกรมฯ มีความมุ่งมั่นในการศึกษา วิจัยเพื่อให้ได้หญ้าแฝกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้กรมฯ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกจำนวนมากที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า และล่าสุดผลงานวิจัยจาก นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น (Outstanding Vetiver Research) ในประเภทผลงานวิจัยในภาคเกษตรกรรม งานวิจัยที่เสนอได้แก่ “Carbon Sequestration and Carbon Dioxide Emission in Vetiver Grass Cultivation Areas” ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The Fifth International Conference on Vetiver) โดยมีสถาบันสมุนไพรและพืชหอม (Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants : CIMAP) เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หญ้าแฝกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ” (Vetiver and Climate Change) ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสนับสนุนการจัดการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งเสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม และพระราชทานรางวัล “The King of Thailand Vetiver Awards 2011” แก่ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยด้านหญ้าแฝกจากประเทศไทย อินเดีย ออสเตรเลีย มาดากัสการ์ เวเนซุเอลา และจีน ซึ่งจำแนกรางวัลออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น และด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบหญ้าแฝกดีเด่น

สำหรับรางวัล “The King of Thailand Vetiver Awards 2011”  ด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่นของนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้มี นางสาวประภา ธารเนตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวมากว่า 3 ปี ดังนั้นการได้รับรางวัลดังกล่าวจึงนับว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของคณะผู้วิจัย ตลอดจนหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าสูงสุดของการทำงาน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานวิจัยของนักวิชาการเองและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานหญ้าแฝกตามพระราชดำริให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

นางสาวประภา กล่าวว่า การวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดินเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ พร้อมทั้งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนในดิน ในพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2551-2553 โดยศึกษาในแปลงควบคุมซึ่งไม่มีการปลูกหญ้าแฝก เปรียบเทียบกับแปลงปลูกหญ้าแฝกจำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีลังกา สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และร้อยเอ็ด

จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ในเบื้องต้นว่าหญ้าแฝกทำให้ปริมาณคาร์บอนในดินเพิ่มสูงกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกพืชมาก และน่าจะสูงกว่าพื้นที่ที่ปลูกพืชชนิดอื่นหลายชนิด ดังนั้น หญ้าแฝกจึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ที่สำคัญยังช่วยฟื้นคืนสมดุลธรรมชาติได้ สามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินและช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ส่วนหนึ่งด้วย.

  

วันที่  26  มีนาคม 2555    

ที่มา  : หนังสืพิมพ์ เดลินิวส์   

 กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Office of Natural Calamity and Agricultural Risk Prevention
2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1760 ต่อ 1320 http://irw101.ldd.go.th
ติดต่อมาได้ที่
 


Update ข้อมูลโดย web master เมื่อ
1 sky blue