SiteName

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
page
      น.ส.พิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสิริธรรม เรขะรุจิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562