SiteName

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

 

 

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ณ ห้องบอลลูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบกับภาคการเกษตร

เอกสารประกอบการอบรม

  การประชุมเสวนา

วิทยากร

 

 - นายสหัสชัย คงทน

นักวิชาการอาวุโส ข้าราชการบานาญ กรมพัฒนาที่ดิน

 

- นายศุภกร ชินวรรโณ

นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- รศ.ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

- ดร. อัศมน ลิ่มสกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

- นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้า กรมพัฒนาที่ดิน