SiteName

 

นส.เสาวนีย์ ประจันศรี ผอ.กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางเกษตร พร้อมด้วย นายสิริธรรม เรขะรุจิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UNCCD

 

 

นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ผอ.กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางเกษตร พร้อมด้วยนายสิริธรรม เรขะรุจิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่อง ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UNCCD เพื่อจัดทำเป้าหมายการมีสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เป็นกลาง (LDN TSP INCEPTION WORKSHOP)ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสหประชาชาติ