SiteName

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของกองนโยบาย และแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มต่างๆโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน และผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติให้การต้อนรับ

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินและกลุ่มต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน และผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติให้การต้อนรับ