SiteName

แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ

 

metro adobeacrobat 11474
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากรายตำบล
ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2561

ดาวโหลดเอกสาร PDF


metro adobeacrobat 11474
คาดการณ์ความแห้งแล้งจากฝนทิ้งช่วง
ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 62

ดาวโหลดเอกสาร PDF


metro adobeacrobat 11474
คาดการณ์พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งปี61_62

ดาวโหลดเอกสาร PDF


zipfile
แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
พ.ศ. 2559

ดาวโหลดเอกสาร